سرخط خبر

» آخرین خبر » افتتاح و پیگیری روند ساخت دستاورد سفر وزیر به مشهد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۱۱:۱۴

 کد خبر: 24831

افتتاح و پیگیری روند ساخت دستاورد سفر وزیر به مشهد

افتتــاح يك مجموعه ورزشــى شــهردارى، مجموعه آبى براى بانوان، خانــه كارته و يك گود زورخانــه، برنامه فشــرده وزير ورزش و جوانان در ســفر دوروزه اش به مشهد و استان خراسان رضوى بود.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، سلطانى فر علاوه بر این، از چند پروژه ورزشى درحال ســاخت نیز دیدن کرد و به شهرستان هاى تربت جام و فریمان هم سفر کرد. ســلطانى فر در ابتداى حضورش در شهر مشهد به همراه مهندس تقى زاده خامسى، شــهردار، از گود زورخانه تازه تأسیس رستم دســتان در بولوار شــهید آوینى بازدید کرد. این گود در پایین مسجدى در شهید آوینى5 ساخته شــده و همین مســئله ویژگى خاصى به این مجموعه داده اســت.

در مراسم بازدید از این گود و افتتاح رســمى، برخى مسئولان استانى و شهرى نیز حضور داشتند و زورخانه به صورت رســمى کار خــود را از پنجشــنبه آغاز کرد. مقصد دوم وزیــر ورزش و جوانان، مجموعه امید و زندگى بود که توسط شهردارى مشهد ساخته شده اســت و روز چهارشنبه به بهره بردارى رسید. سلطانى فر در بازدید خود از این مجموعه که کاملا راضى به نظر مى رسید، عنوان کــرد: «ســاخت چنین مجموعه هاى در نقاط مختلف شــهرى مى تواند به سلامت شــهروندان کمــک کنــد». او همچنین این مجموعه را اســتاندارد دانســت که ظرفیت توســعه آن وجود دارد.

وزیر ورزش و جوانان در روز دوم ســفر کارى خود به مشهد مقدس فاز دوم مجموعه موج هاى آبى را که مخصوص بانوان اســت، افتتاح کرد. ایــن مجموعه در انتهاى بولوار اندیشــه، جنــب موج هاى آبى فاز1 احداث شده است. وزیر پس از این پروژه راهى مجموعه کوثر شد؛ جایى که ورزشکاران چنــد رشــته منتظر ســاخت ســالن هاى اختصاصى رشــته حوزه فعالیتشان هستند تا بتواننــد به راحتى و با هزینــه کمتر به تمرین بپردازنــد. خانه کاراته خراســان رضوى یکى از مجموعه هایى است که در کوثر سال هاست که کلنگ احداثش به زمین خورده بود و پس از مدتى تأخیر در افتتاح آن بالاخره به مرحله بهره بردارى رسید.

وزیر پس از افتتاح این سالن از مجموعه درحال ساخت خانه ووشو و پیست دوومیدانى استاد صابرى در مجموعه کوثر نیز بازدید کرد و در جریان روند این پروژه ها قرار گرفت. وى پس از این بازدید ها به دو شهرستان فریمان و تربت جام سفر کرد تا از روند ساخت پروژه هاى ورزشى در این دو شهرستان بازدید کند.

وزیر ورزش و جوانان پس از سفر دوروزه خود به شهر مشــهد و پیش از ترک این شهر درباره جمع بندى سفر خود، گفت: با بازدیدى که از روند پروژه هاى درحال ساخت شهر مشهد و استان خراسان رضوى داشــتیم، مى توانیم این نوید را بدهیم که در هفتــه دولت و دهه فجر سال جارى پروژه هاى زیادى در خراسان رضوى به بهره بردارى برسد و در اختیار مردم استان قرار گیرد. سالن شش هزارنفرى ثامن، یکى از دغدغه هاى ماست که به منظور تسریع در روند ساخت آن، این پروژه به استان واگذار شــده اســت و امیدوارم با تزریق اعتبار این مجموعه در سال98 به بهره بردارى برسد.

Print Friendly, PDF & Email


ارسال دیدگاه